«

»

Lis 19

Povinně zveřejňované informace

 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obecní úřad Podsedice

 

2. Důvod a způsob založení

Po roce 1989 došlo ke zrušení celé soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice, v návaznosti na celostátní úpravu, realizována reforma místní správy byl i zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten byl v současnosti zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

Podmínky a principy za nichž obec, jako povinný subjekt, provozuje svoji činnost:

Obec provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy – obec spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném citovaným zákonem a v souladu se svými potřebami.

 

3. Organizační struktura

Kontakty:

Starostka: Veronika Kulichová – tel. 416 594 340, 725 360 080, e-mail: starosta_podsedice@volny.cz

Místostarostka: Ing. Miluše Srbková, MBA  – tel: 776 421 111, e-mail: ou_podsedice@volny.cz

 

Evidence obyvatel: Šárka Cílová – tel: 416 594 240, e-mail: ou_podsedice@volny.cz

Účetní obce: Anička Svítilová – tel: 416 594 240, e-mail: ou_podsedice@volny.cz

 

Členové zastupitelstva:

Veronika Kulichová

Ing. Miluše Srbková, MBA

Ing. Vladislav Smrž

Iveta Holubová

Mgr. Veronika Fraňousová

Ing. Jozef Németh

Dušan Dejml

Josef Polák

Milan Dvořák

Robert Kopecký

Josef Mareš

Pavel Hrstka

Václav Vostrovský

Finanční výbor:

Pavel Hrstka – předseda

Josef Mareš

Lenka Zemanová

 

Kontrolní výbor:

Iveta Holubová – předsedkyně

Ing. Jozef Németh

Miloš Zeman

 

Komise kulturní:

Mgr. Veronika Fraňousová – předsedkyně

Petr Fraňous

Miloslav Šaloun

Ing. Věra Machová

Tomáš Mach

Eva Prokešová

Miroslav Srbek

Lenka Zemanová

Miroslava Černíková

Marcela Kosáčková

 

4. Kontaktní spojení:

 

Poštovní adresa:

Obecní úřad Podsedice

Podsedice 29, 411 15 Třebívlice

 

Adresa pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Podsedice

Podsedice 29, 411 15 Třebívlice

 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00hod

Út – pá 8.00 – 15.00hod

 

Úřední hodiny místostarostky obce:

St  18.00 – 19.00 hod

 

Telefonní: čísla:

Pevná linka: 416 594 240

Mobilní linka: 775 111 651

 

Fax: 416 594 240

Adresa internetové stránky: www.obecpodsedice.cz

Adresa e-podatelny: www.obecpodsedice.cz/index.php/elektronicka-podatelna

Další elektronické adresy:

Oficiální: ou_podsedice@volny.cz

 

 

5. Případné platby lze poukázat na:

Č.účtu: 35329471/0100

 

6.

00555207

 

7. DIČ

 

8. Dokumenty

 

8.1. Úřední deska – www.obecpodsedice.cz/index.php/uredni-deska

8.2. Zápisy zastupitelstva – www.obecpodsedice.cz/index.php/zastupitelstvo

8.3. Vyhlášky – www.obecpodsedice.cz/index.php/obecne-zavazne-vyhlasky

8.4. Rozpočet – www.obecpodsedice.cz/index.php/rozpocet

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat:

ústně v osobním styku se zaměstnanci obce, zařazenými do obecního úřadu a to vždy ve stanovených úředních hodinách na obecním úřadu,

telefonickým dotazem na zaměstnance obce, zařazeného do obecního úřadu, nahlédnutím na úřední desku obecního úřadu, kde město pravidelně zveřejňuje informace o své činnosti. Úřední deska se nachází u obchodu na návsi v Podsedicích

nahlédnutím do dokumentu uloženého na obecním úřadu; lze umožnit žadateli, aby si pořídil kopii výpisu či poznámky

prostřednictví faxového spojení,

prostřednictvím internetu

odkazem na zveřejněnou informaci (zpravodaj- Podsedický pětives, webová stránka obce apod.)

na základě písemné žádosti

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemnou žádost o informaci lze podat osobně v podatelně obecního úřadu v úředních hodinách nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu obecního úřadu. Za písemnou žádost se též považuje žádost zaslaná elektronickou poštou, na kterou je možno elektronicky odpovědět.

 

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

– kterému povinnému subjektu je určena,

– kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa).

 

Písemná žádost:

– musí být srozumitelná

– musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,

– nesmí být formulována příliš obecně

 

 

11. Opravné prostředky

Pokud obec podané žádosti o informaci nevyhoví zcela nebo zčásti, vydá o tom obecní úřad rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele prostřednictvím držitele poštovní licence.

Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace o odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje obecní rada, pokud zastupitelstvo obce nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15-ti dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutím lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Pravomocné rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Obec  je povinna vyřídit všechny žádosti o informace ať už byly podány ústní nebo písemnou formou. Obec nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou. Došlou písemnou žádost, jejíž vyřízení podléhá formalizovanému postupu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je nutno vždy zaevidovat do knihy došlé pošty. Starosta (tajemník úřadu) rozhodne, který ze zaměstnanců obce, zařazených do obecního úřadu, bude došlou žádost vyřizovat. Nutno vždy posoudit došlou žádost z hlediska toho, zda má všechny potřebné náležitosti a vztahuje se k působnosti obce. Pokud není z žádosti zřejmé, co žadatel požaduje nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve obec žadatele k jejímu upřesnění. Nedostane-li od žadatele upřesnění informace, žádost zamítne. Pokud se informace vztahuje k činnosti jiného subjektu než obce, obec žádost odloží a sdělí toto žadateli. Ví-li obec, do čí působnosti požadovaná informace patří, je povinna to žadateli sdělit. Obec  může rovněž odkázat žadatele na již zveřejněnou informaci. Pokud však žadatel trvá na jejím poskytnutí, obec mu ji poskytne. Obec může za podmínek uvedených v ust. § 7, 9, 10, 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, omezit práva žadatele na poskytnutí informace. Kromě citovaného zákona je právo na informace dále omezeno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. O odmítnutí části nebo celé žádosti vydá obecní úřad rozhodnutí. Vůči tomu rozhodnutí se lze odvolat cestou obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje rada obce. Jestliže obec žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, zašle žadateli požadovanou informaci ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo mu oznámí, kdy si může požadovanou informaci na obecním úřadu vyzvednout.

 

 

Lhůty pro poskytování informací :

 

a) Datum podání žádosti je den doručení žádosti obci (resp. obecnímu úřadu).

 

b) Obec musí do 30 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace.

 

c) Obec musí do 10 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace.

 

d) Nedostane-li obec od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30-ti kalendářních dnů od podání žádosti.

 

e) Obec informuje žadatele o odložení žádosti do 10 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě pro vyřízení žádosti zákonem.

 

f) Obec poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

g) Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Podávání návrhů, připomínek, podnětů: orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

 

12. Formuláře

Potřebné formuláře pro jednání s úřadem obdržíte buď přímo v kanceláři OÚ nebo Vám bude podána informace, kde daný formulář můžete získat.

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitějsí používané předpisy:

a) podle nichž město jedná a rozhoduje:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatních za jeho znečišťování

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování )

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

b) upravujících právo žádat informace a povinnost poskytovat informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nařízení vlády ČR č. 364/1999 Sb. ze dne 22.12.1999, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Usnesení vlády ČR č. 875 ze dne 06.09.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné státní správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č,. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

c) upravujících další práva občanů k povinnému subjektu

zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

14.2. Obec umožní občanům nahlédnout do těchto právních předpisů :

a) zákonů a obecně závazných právních předpisů vydaných k jejich provedení ústředními orgány, zveřejněnými ve Sbírce zákonů,

 

b) právních předpisů kraje – obecně závazných vyhlášek a nařízení, pokud se města týkají a byly mu zaslány,

 

c) Věstníků kraje

 

d) právních předpisů města – obecně závazných vyhlášek města a nařízení města

 

Tyto právní předpisy jsou uloženy na městském úřadu v podatelně města. Zde je možno v úředních hodinách do nich na požádání nahlédnout.

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

www.obecpodsedice.cz/index.php/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zpravy-zak-106

 

 

 

Napsat komentář